Privacyreglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houdt uw fysiotherapeut of acupuncturist een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

Naast bovengenoemde wet zijn de belangrijkste regels met betrekking tot uw privacy vastgelegd in dit privacyreglement.
Klik hier om ons volledige Privacyreglement te openen.

 

Uw fysiotherapeut of acupuncturist heeft een geheimhoudingsplicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn. Uw gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de behandeling, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. Als blijkt dat de gegevens in uw dossier niet juist zijn, heeft u het recht om te vragen om een correctie. Alleen gegevens die met de behandeling te maken hebben worden opgeslagen in het dossier.

 

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familieleden. Uitsluitend na toestemming van de cliënt worden gegevens vrij gegeven. Ook na het overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Nadat de cliënt is uitbehandeld, worden de gegevens vijftien jaar zodanig gearchiveerd, dat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. Na vijftien jaar worden alle gegevens vernietigd.

 

Digitale gegevens worden beschermd door middel van een antivirus en spywaresoftware.

 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Huisreglement

Wanneer u een afspraak met één van de therapeuten hebt, neemt u plaats in de wachtkamer. U wordt door uw therapeut zelf opgehaald. Mocht u langer dan 10 minuten zitten te wachten, meldt u dan bij de praktijkassistente. Wij verzoeken u op tijd te komen voor uw afspraak.

 

Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u dan minstens 24 uur van te voren te melden, bij voorkeur per telefoon (na kantoortijden kunt de voicemail inspreken) of per email. Een niet afgezegde afspraak zal in rekening worden gebracht (100% van het tarief zoals vermeld in de tarievenlijst op de balie).

 

U dient bij de eerste afspraak, of anders zo snel mogelijk daarna, een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen, zodat wij uw burgerservicenummer (BSN) kunnen noteren.

 

Wij stellen het zeer op prijs als u gewassen/hygiënisch op uw afspraak komt.

 

Bij elke behandeling verzoeken wij u een badlaken mee te willen nemen. Indien u in de oefenzaal traint, verzoeken wij u sportschoenen te dragen met schone (niet zwarte) zolen.

 

Indien u moedwillig iets van onze praktijk vernielt, zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging op u worden verhaald. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Neem daarom altijd uw eigendommen mee naar de behandelkamer of in de oefenzaal.

 

Onze praktijk is een openbare ruimte, roken is dan ook niet toegestaan.

 

Wij verzoeken u vriendelijk niet te bellen in de wachtkamer.

 

Vanwege veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan zonder begeleiding in de oefenzaal te zijn, tenzij dit uitdrukkelijk met uw therapeut is besproken.

 

Een kopie van het privacyreglement en het klachtenreglement ligt ter inzage bij de assistentes.

 

U hebt het recht om uw persoonlijke patiëntendossier in te zien.

 

Betalingsvoorwaarden:
De praktijk hanteert de officiële betalingsvoorwaarden van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Een kopie hiervan is te verkrijgen bij de praktijkassistente. De betalingstermijn bedraagt 1 maand na declaratiedatum. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract. Wij declareren rechtstreeks aan deze zorgverzekeraars. Een lijst van de deelnemende zorgverzekeraars ligt ter inzage bij de praktijkassistente.

Klachtenreglement

Al onze medewerkers doen hun uiterste best om u tevreden te stellen. We beseffen echter dat het toch kan voorkomen dat u niet tevreden bent. We hopen dat u dat aan ons kenbaar maakt, wanneer u niet tevreden bent. Het biedt ons namelijk niet alleen de mogelijkheid om de klacht naar wens op te lossen, maar biedt ook de mogelijkheid om de kwaliteit en klantgerichtheid van onze praktijk te verbeteren.

 

Er bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de betrokken fysiotherapeut. We hopen dat een persoonlijk gesprek tot een bevredigende oplossing leidt. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer u de klacht liever niet aan de betrokken fysiotherapeut voorlegt, kan de klacht bij een andere medewerker of praktijkhouder ingediend worden.

 

Uiteraard wordt elke klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Elke actie naar aanleiding van de klacht zal in goed overleg genomen worden.

 

U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. We zullen u op de hoogte houden van de status van de afhandeling van de klacht.

 

Wij wijzen u op het tijdig indienen van de klacht, zodat snel en adequaat aan een goede oplossing gewerkt kan worden. Wanneer de klacht een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden, kunnen wij deze helaas niet meer in behandeling nemen.

 

Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken na indiening naar tevredenheid te hebben afgehandeld.

 

Wij dragen zorg voor een registratie van het aantal klachten die ingediend zijn, de aard van de ingediende klacht alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

 

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van een klacht, kunt u hierover een klacht indienen bij de Klachtenregeling Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Klik hier om direct op de juiste pagina te komen.